Những vấn đề bất cập trong quá trình quản lý vận đơn của doanh nghiệp