Vừa bán hàng, vừa hoạt động như đơn vị vận chuyển chuyên nghiệp