Chặn đường chuyển giao công nghệ OneShip cho các đối tác